HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: JSP3/2.0.14 Date: Mon, 21 Oct 2019 15:29:49 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Content-Length: 0 Connection: keep-alive Location: https://ke.eoffcn.com/category/27 Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IjlJMDRjUkhDdjZFUllDZlNIdlhKT0E9PSIsInZhbHVlIjoiMTBScVpyTUpYWDRsaTRqQUNnaStrM2VyT1R0b2Jha3N6Yml0Z05hTDZWNWhBNTNLaDdGYTQ0MGE3UExwQ1g0YiIsIm1hYyI6ImNhNDIyZWY2ZmZkYTJhYTc2YzY3M2QyOWQ0MGNhZjM0NTA3NzZkYmUzMDRjNDVlNzVmOWRmOGIwNzg0NTNjZTEifQ%3D%3D; expires=Mon, 21-Oct-2019 17:29:49 GMT; Max-Age=7200; path=/;HttpOnly;Secure Set-Cookie: eoffcn_session=eyJpdiI6Im9KMGJDQ2V0cWpOXC9oTUlyaTF2RHVnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjBzNENoeGdGbHpBRGpneTNjSjgzQWZkbkE2TThKY203UEtBZnh6VkNuOHhyZlwvR3NHVWkyOU5iNnNMUVBkWVFaIiwibWFjIjoiYTdhN2JiZTVmNGExNGM0MTlhMzM3YmNmNjhkYTE0YTM2YTBjMjdhZGY1Y2MzOWYwOTlmMTVlZTA5ZjZlNDQ5ZiJ9; expires=Mon, 21-Oct-2019 17:29:49 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly;HttpOnly;Secure Accept-Ranges: bytes X-XSS-Protection: 0 Ohc-File-Size: 0 Timing-Allow-Origin: *