HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: JSP3/2.0.14 Date: Tue, 05 Nov 2019 06:28:20 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Content-Length: 0 Connection: keep-alive Location: https://ke.eoffcn.com/category/19 Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InUwdk8xbnA2OU1mQTlETVlsV0kwVkE9PSIsInZhbHVlIjoiRE9tR0NaYklUaGtONXVqWnRadDZsQmNXR2V6T0ZLYjc1a0U4cStGWWJ5NzNuZ2doUVBnSlwvYjF6aXJjQTVrOG0iLCJtYWMiOiJlMjUyZmIzMzM4NGE0NzE2NjhjZTllZjU1MzFmM2VhMDA1NzUzMTJlNmE4NGM4NjE2ZDZjNDBkOGM1MTA5ZDJhIn0%3D; expires=Tue, 05-Nov-2019 08:28:20 GMT; Max-Age=7200; path=/;HttpOnly;Secure Set-Cookie: eoffcn_session=eyJpdiI6IlJFWk0wZEVcL0FaWG1vcFVHRFM1SVR3PT0iLCJ2YWx1ZSI6InA3ZzdlYWRqV0Q4cnVzVmY3MGlyUnpGeFpNRzdGQkVZTVpMVmxBYXZGVkc2Mm5VY0VDTGVSK3lIeUQ0ZWhTd2kiLCJtYWMiOiJjNDQ1ZmZhNjUzZmQzMDU4MDkxOGE2YzRlNzk0ZGIyYjYyOTBiNTBkOTY5YWQ1MGZlNTA1OTI4ZGI3ZmE2NWM0In0%3D; expires=Tue, 05-Nov-2019 08:28:20 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly;HttpOnly;Secure Accept-Ranges: bytes X-XSS-Protection: 0 Ohc-File-Size: 0 Timing-Allow-Origin: *